Declaración institucional con motivo do día internacional do orgullo LGTBI que se celebrou o pasado 28 de xuño

989

“Todos os seres humanos nacen libres en dignidade e dereitos”. Estas palabras corresponden á redacción do artigo primeiro da Declaración Universal de Dereitos Humanos e é de incuestionable fundamento que rexe o traballo das corporacións locais españolas, entidades, lexítimas e garantes da defensa e protección dos dereitos e deberes de todas as persoas que viven nos nosos territorios.

 

Cando se cumpren 70 anos da aprobación do documento declarativo aprobado pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas, 65 anos desde a aprobación do Convenio para a protección dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais e 39, desde a súa ratificación por España. A FEMP adhírese, un ano máis, á conmemoración do Día Internacional do Orgullo LGTBI como parte do seu compromiso coa igualdade de trato e de oportunidades como un principio fundamental e unha tarefa prioritaria para as administracións locais.

 

O 28 de xuño, en lembranza dos disturbios de Stonewall (Nova York), celebramos o recoñecemento formal dos dereitos das persoas lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais fundamentado en valores universais e democráticos como a igualdade, o respecto, a diversidade e a liberdade, ao mesmo tempo, lamentamos que este paso non se producise a nivel mundial, nin de maneira plena. Lamentamos tamén que en moitos casos o recoñecemento dos seus dereitos non pase de ser un recoñecemento formal, que por desgraza en ocasións non é suficiente garantía para estas persoas de que os seus dereitos sexan efectivamente respectados.

 

Recoñecemos as moitas medidas que desde diferentes ámbitos se veñen levando a cabo para apoiar ás vítimas e para modificar actitudes e solidarizámonos con todas as persoas que sufriron mostras de intolerancia, discriminación e violencia.

 

As corporacións locais españolas seguimos comprometidas co desenvolvemento e implantación de políticas e servizos públicos velando por unha garantía de igualdade efectiva con independencia da súa orientación sexual e identidade de xénero, como elemento esencial para a convivencia, o progreso e o desenvolvemento social e económico sustentable.

 

Somos, as entidades locais, a porta de entrada e primeiro termómetro das necesidades da cidadanía e salvagarda da convivencia cidadá e non discriminación de todas as persoas, con independencia da súa raza, sexo, idade, procedencia e condición sexual, representamos un dos tres piares fundamentais sobre os que descansa a estrutura do noso Estado e contribuímos de forma inequívoca ao estado de benestar.

 

Concellos, deputacións, cabidos e consells insulares reclamamos o noso papel como axentes esenciais no deseño e desenvolvemento de políticas transversais e estratexias que garantan a igualdade de trato, en dignidade e en dereitos.

 

Por todo isto, os goberno locais reunidos na FEMP:

 

-Convidamos a todas as entidades locais a adherirse a esta declaración e sumámonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade de todas as persoas á marxe da súa identidade sexual e/ou de xénero e da súa orientación sexual.

 

-Reafirmamos o noso compromiso cos dereitos humanos e, en consecuencia, coa diversidade sexual, así como da non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero, recoñecendo os avances neste marco, ao tempo que reiteramos a nos afirme determinación de avanzar na superación das barreiras que aínda perviven hoxe en día.

 

-Reclamamos o recoñecemento ao alto grao de compromiso asumido na organización e prestación de servizos esenciais e aos cambios e innovacións, novos enfoques e metodoloxías que continuamos incorporando para asegurar a excedencia, dispoñibilidade e calidade que a cidadanía demanda e require.

 

-Constatamos a necesidade de investir en políticas en favor da diversidade sexual e a non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero a través do desenvolvemento de programas e proxectos de atención, información, formación, sensibilización e concienciación, que fagan das nosas cidades e vilas  espazos seguro para a diversidade sexual en todas as súas manifestacións.

 

-Condenamos calquera tipo de agresión, incluíndo tanto a violencia física como a verbal, a humillación e o menosprezo cara a persoas LGTBI no noso país e comprometémonos a continuar traballando na información e formación da Policía Local.

 

-Afirmamos que non son posibles as políticas de igualdade sen os concellos. Por ese motivo, reivindicamos a necesidade de dotar ás entidades locais das competencias nesta materia así como de suficientes medios e recursos para, en colaboración co goberno e as CCAA, asegurar a implantación adecuada de todas as políticas e iniciativas necesarias para garantir a igualdade efectiva de persoas en todas as nosas vilas e cidades.