O Concello mellorará a urbanización das rúas Tomás Dapena, alcalde Beccaría e avenida de Castela

1038

O Concello mellorará tres rúas do centro urbano a través dun plan provincial nas que investirá máis de 150.000 euros. Trátase das rúas Tomás Dapena, Alcalde Beccaría, e Avenida de Castela, que presentan un deficiente estado de conservación.

Con carácter xeral proxéctase a rehabilitación integral das beirarrúas, sen producir modificacións na súa anchura, salvo nos ensanches proxectados para os pasos de peóns, actuando en pavimentos, renovación do trazado da rede municipal de abastecemento de auga, saneamento en tramos localizados e substitución de pintados, sinalización e equipamento urbano.

Os pavimentos de firme e das beirarrúas, presentan heteroxeneidade nos seus acabados, froito das distintas épocas de trazado, co que con este proxecto preténdese unificalo, tanto en aspectos de acabado, como de tipoloxía de solucións coas que xa se viñeron probando con éxito en entroncamentos como o da rúa Venezuela con rúa Rollo, na propia rúa Rollo e na rúa Pintor Seijo Rubio.

Aproveitando a execución das novas beirarrúas proxéctase a retirada da rede de abastecemento, de fibrocemento, de auga potable e substituíla por outra de novo trazado de polietileno sobre a que se realizarán novas acometidas a cada unha das edificacións.

Igualmente proxéctase a substitución de trazado da instalación de rede de sumidoiros naqueles tramos onde o material de trazado segue mantendo o fibrocemento e substituirase por material análogo ao do novo trazado de PVC, coa substitución se fose necesario para a realización dos seus entroncamentos e pozos de rexistro.

Non se expón a reposición do firme de rodaxe ao completo, aínda que se reservan partidas orzamentarias para a realización da renovación daquelas partes que pola súa antigüidade, deficiencia de trazado, ou realización de obras (caso do encontro entre as Rúas Beccaría e Tomás Dapena e o trazado ao lado desta última no seu tramo central ata o entroncamento co paso de peóns proxectado para a rúa Venezuela).

Contémplase a reposición das beirarrúas e pasos de peóns das tres rúas.  Realizarase un novo deseño nos encontros entre rúas Alcalde Tomas Dapena , Alcalde Beccaría e Avenida de Castela. Do mesmo xeito que as zonas peonís repoñerase a sinalización viaria completa incluíndo as zonas de aparcadoiro e os pasos de peóns.

Renovarase todo o parque de sinalización urbana sobre postes metálicos así como no caso de papeleiras e bolardos. Dotarase ao viario de sinalización vertical, e sinalización horizontal. Colocaranse papeleiras de aceiro segundo planimetría de proxecto e pilonas serán de fundición

Exponse este tipo de bolardo, nos laterais da beirarrúa anexos aos pasos de peóns co obxectivo de evitar a invasión dos mesmos por parte dos vehículos. No caso dos garaxes ou vaos existentes dispoñeranse de tipo flexible.

Non se contempla a renovación do firme na totalidade da rúas Tomás Dapena e Alcalde Beccaría pero si no encontro das mesmas e no tramo central da primeira ata o seu encontro cos novos pasos de peóns proxectado para a Rúa Venezuela no seu entroncamento coa Rúa Tomás Dapena.