Betanzos aproba de maneira inicial a supresión da limitación do número de vivendas nalgunhas edificacións do centro histórico que ata agora establecía o Pepoch

32

O pleno do Concello aprobou inicialmente a modificación puntual do Plan Especial do Centro histórico no que se refire á eliminación da limitación do número de vivendas establecidas para algunhas edificacións do catálogo, e abre un período de información pública durante o prazo de dous meses mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia para que as persoas interesadas poidan examinar o expediente e presenten as alegacións que estimen pertinentes, segundo explicou a alcaldesa, María Barral, quen, polos datos achegados polo persoal técnico, indicou que a medida podería afectar a máis de 200 vivendas.

O Plan Especial de Protección do Centro histórico de Betanzos con base a unha, actualmente desfasada, análise dos datos socioeconómicos e poboacionais do ano 1987 e anteriores, existente no momento da súa redacción no ano 1988, establece, segundo os informes dos técnicos de Urbanismo, unha anacrónica limitación do número máximo de vivendas en cada inmoble, diferenciando para cada un dos incluídos nas respectivas fichas do dito Catálogo.

Esta limitación é considerada actualmente polo persoal técnico “fora de lugar” xa que obstaculiza o investimento das persoas particulares para a rexeneración e a renovación do seu ámbito, establecendo un número máximo deste número de vivendas nos que se pode dividir cada edificación. Esta situación provoca graves prexuízos para a rexeneración e revitalización do centro histórico de Betanzos, xa que en moitos casos leva a ter que propor superficies de vivenda exaxeradas e totalmente incompatibles coas necesidades residenciais actuais.

Un exemplo desta situación é esta edificación catalogada de máis de 1200 metros cadrados construídos e 5 plantas na que unicamente se poderían proxectar 5 vivendas de máis de 250 metros cadrados, ou que fai inviable calquera opción de recuperación e reforma, condenándoa a continuar no estado de abandono e deterioración actual.

A modificación proposta non propón ningunha afección sectorial que requira solicitar ningunha autorización específica xa que a modificación é de tan escaso calado que unicamente afectaría, non seu caso, ao interior das edificacións, visto que non modifica a clasificación do solo nin os usos permitidos, non incrementa a intensidade edificatoria nin altera ningún outro parámetro dos contidos nas ordenanzas nin nas fichas do catálogo. Tamén estará exenta da tramitación ambiental xa que non constitúe unha variación fundamental da estratexia, das directrices e das propostas ou da cronoloxía do planeamento que se vai modificar, e ademais non produce diferenzas nos efectos previstos ou na súa zona de influencia.

A alcaldesa indicou que segundo os técnicos de Urbanismo para a conservación e revitalización do centro histórico considérase fundamental a supresión da limitación do número de vivendas establecida non Catálogo do PEPOCH de Betanzos para as edificacións residenciais mentres non se aprobe definitivamente o novo Plan Especial de Protección do Centro histórico que se atopa actualmente en tramitación, o que permitirá implantar propostas de ordenación acordes a datos demográficos e socio-económicos actuais e non totalmente desfasados como resultan os empregados para a redacción do vixente Plan Especial, que datan de hai 40 anos e contemplaban unha sociedade e demografía totalmente oposta á existente a día de hoxe.

Coa proposta de supresión da dita limitación do número de vivendas preténdese adaptar, na medida do posible, o Plan Especial de Protección do Centro histórico vixente á realidade social, demográfica e económica existente a día de hoxe e que difire enormemente da que contempla ou PEPOCH vixente que data do ano 1986.