Sesión ordinaria do pleno do día 20-07-2023

98
1. Aprobación, se procede, dos borradores da acta das sesións anteriores.
2. Dar conta de decretos da Alcaldía e asuntos varios.
3. Liquidación do presuposto 2022.- dar conta reparos
4. Liquidación do presuposto 2022.- dar conta liquidación orzamento 2022
5. Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2023 (pleno)
7. Moción do BNG sobre o gromo de gastroenterite derivado do funcionamento do servizo de captación e abastecemento de auga
9. Moción do PP en solicitude de comparecencia da alcaldesa para informar sobre a crise da auga
10. Moción do PP en moción de urxencia do BNG sobre a solicitude de comparecencia da alcaldesa-presidenta para informar sobre a situación do globo de San Roque. Localización temporal no video 1 h. 56 min. 43 sg.
11. Rogos e preguntas