Convocatoria sesión plenaria do 30/01/2018 ás 20.30 horas

1235

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión ordinaria do 30/10/2017
  2. Dar conta de decretos da Alcaldía e asuntos varios
  3. Toma de posesión da concelleira do PP dona Carmen Nogueira Gómez
  4. Adhesión ao Protocolo de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para fomentar a implantación de empresas mediante a iniciativa “Concellos doing business Galicia”
  5. Aprobación convenio de delegación de competencias na Xunta de Galicia en materia de selección de policías locais e auxiliares de policía local.

Regulamentos e Ordenanzas
6. Aprobación definitiva da ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Betanzos
7. Modificación ordenanzas fiscais: núm. 18 reguladora da Taxa pola prestación do servizo de alcantarillado e depuración de augas residuais e núm. 19 reguladora da Taxa por subministro e utilización de auga potable
8. Modificación da Ordenanza fiscal núm. 17 reguladora da Taxa por retirada e custodia de vehículo e derogación da Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora da Taxa que rexe o estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas

Moción
9. Moción conxunta dos grupos PP, BN, BNG e BZeC sobre as deficiencias do servizo de axuda no fogar.
10. Moción do BNG sobre desmantelamento do sistema sanitario de atención primaria
11. Moción do BNG sobre medidas contra a proliferación da avespa velutina
12. Moción del PP para que o Concello de Betanzos mostre o seu apoio á defensa da prisión permanente revisable
13. Moción de BN sobre o parque histórico do Pasatempo
14. Rogos e preguntas