Betanzos comezará este mes a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Urbana que estaría finalizado en 2022

1290
Vista xeral de Betanzos
A Xunta de Goberno aprobou a adxudicación do Plan Xeral de Ordenación Urbana á empresa “Oficina de Planeamiento S.A.” ratificando o acordo da Mesa de contratación. Concello e empresa, que obtivo a mellor puntuación no concurso convocado para o efecto por mor dos informes emitidos polos servizos técnicos, asinarán agora o contrato para iniciar os traballos.
Á hora de valorar as propostas, tívose en conta, de forma especial, a oferta económica e a composición do equipo redactor, tanto a experiencia a nivel persoal como en equipo, a metodoloxía e realización dos traballos e a redución dos tempos de execución dos mesmos. O orzamento de licitación para a elaboración dos traballos era de 144.000 euros IVE incluído. A adxudicación foi de 115.114 euros.
Outro dos aspectos que se tiveron en conta é o tempo de elaboración do documento. O prego de condicións prevía un tempo de 30 meses, unha duración, con todo, que non debe entenderse, segundo explicou o alcalde, como “que imos dispoñer do plan en 30 meses”. O prazo que se establece é o resultado de sumar o tempo de traballo que se prevé poida levar cada unha das fases de elaboración do documento. Así, a estes meses hai que sumar o tempo que poida haber entre fase e fase e o que “as administracións dediquen ás tramitacións que sexan das súas competencias”.
En calquera caso, os traballos do PXOM non estaría finalizado antes de finais de 2021, principios de 2022. Os traballos de redacción executaranse en varias fases. A primeira, de información urbanística e diagnóstico tras a cal se elaborará o documento de inicio ou anteproxecto de plan.
Esta fase centrarase en recoller información de toda índole precisa para a elaboración dos traballos para logo, unha vez analizado un primeiro diagnóstico, elaborar un anteproxecto de plan como documento de inicio que ten por finalidade servir de orientación para a elaboración e avaliación ambiental do plan e, en consecuencia, conterá un estudo detallado do medio rural e do modelo de asentamento poboacional, a descrición e avaliación do sistema de núcleos e os obxectivos de planificación.
A segunda fase comprenderá a elaboración do informe de sustentabilidade ambiental e documento para o informe previo á aprobación inicial, elaborando toda a documentación que integra o Plan Xeral. Este documento será o que se someta a informe previo á probación inicial da Consellería de Medio Ambiente. Na terceira fase dos traballos redactarase o documento para a súa aprobación inicial introducindo por parte do equipo redactor as correccións ou modificacións necesarias para emendar as deficiencias que indique o informe da Consellería de Medio Ambiente.
Este traballo deberá ser aprobado, con estas incorporacións, polo Concello e despois sometido a información pública. Paralelamente elaborarase a memoria ambiental para os efectos previstos na lexislación sobre avaliación ambiental estratéxica para, con todo iso, elaborar o documento definitivo tanto para a aprobación provisional ou definitiva do Plan Xeral, introducindo os cambios derivados das alegacións que se produzan durante a información pública e as consultas ou informes sectoriais emitidos polos distintos organismos. Sería o pleno do Concello o que tería entón que aprobar o documento de forma provisional para que logo a Xunta aprobáseo de forma definitiva.