Medidas para a prevención de contaxios da Covid-19 nos puntos limpos do Consorcio As Mariñas

1116

Para garantir o máximo nivel de seguridade das persoas usuarias do punto limpo, así como dos traballadores e traballadoras que prestan servizo nestas instalacións, desde a Dirección de Empresa elabóranse as seguintes medidas preventivas:

  1. O acceso ao momento limpo realizarase seguindo as recomendacións do persoal existente neste.
  2. O acceso ao punto limpo realizarase no vehículo, de forma graduada, de tal maneira que dentro da instalación haxa un único vehículo.
  3. A espera para acceder á instalación realizarase no exterior do punto limpo e formarase unha única fila de acceso.
  4. Durante a permanencia da persoa usuaria no punto limpo manterase a distancia social de seguridade de 2 metros co persoal do punto limpo.
  5. Os residuos que se depositen no punto limpo terán que ser do tamaño suficiente para movelo unha soa persoa, xa que deben ser as propias persoas usuarias as que os depositen nos colectores correspondentes.
  6. Para garantir a protección do persoal do punto limpo, recoméndase que as persoas usuarias que accedan ao interior deste leven posto máscara e luvas.

É fundamental o compromiso e responsabilidade de todos os usuarios e as usuarias no interior da instalación para salvagardar a saúde e seguridade .