Betanzos aproba en Pleno o orzamento para este ano no que destaca a investimento e o gasto social

285

O Concello aprobou nun pleno extraordinario, celebrado o pasado 13 de febreiro cos votos do grupo socialista, o orzamento de 11.791.568 euros para 2023.

Trátase dunhas contas axustadas a realidade e nas que se fai fincapé na investimento e no gasto social, “duas dás características dá forma de facer política deste goberno local”, dixo a alcaldesa, María Barral.

O presuposto do exercicio 2022 ascendía a 10.347.938,85 € o que supón un incremento en termos nominais de 1.443.629, un 13,95% aproximadamente.

Dentro do conxunto do orzamento de gastos destaca o aumento de investimento dun 123,89% e que ven motivado, principalmente, pola inclusión dous Fondos NextGeneration financiados pola Unión Europea.

Os investimentos reais que ascenden a 2.864.130,36 euros, ou que supón ou 99,31% do total de operacións de capital. Este capítulo incrementa considerablemente respecto ao do exercicio anterior e inclúe, entre outras,  as  obras que contan con financiamento afectado de distintas administracións e achega municipal: A reforma dá instalación eléctrica do Museo dás Mariñas non marco do IDAE IV; e rehabilitación do mercado de abastos.

Se ben non orzamento non se inclúe unha aplicación relativa á participación cidadán debido a que se está a elaborar ou proxecto de construción dunha área “pump track”, sendo a previsión, unha vez finalizado ou dito proxecto e se coñeza ou seu importe, incluír esta actuación non marco do Plan adicional dá Deputación Provincial do 2023 ou financialo con remanente líquido de tesourería para gastos xerais.

O Estado de gastos e ingresos ascenden a 11.791.568,23 €. os gastos de persoal ascenden a 5.042.571,16€, ou que supón ou 56,61% do total de gastos correntes. Presenta un aumento de 192.564,29€ sobre ou pasado exercicio. Estas retribucións foron calculadas tendo en conta o disposto na Lei 31/2022, do 23 de decembro retribucións de Presupostos Xerais do Estado para ou ano 2023. Con relación ao proceso de estabilización ou presuposto recolle non anexo de persoal laboral os créditos necesarios dous postos que veñen sendo ocupados e que cumprirían cos requisitos previstos na normativa.

O gasto en bens correntes e servizos que ascenden a 3.226.305,80 €, o que supón un descenso do 7,82% respecto do exercicio anterior. Trátase de atender aos gastos necesarios de funcionamento dá entidade, e de garantir as obrigas derivadas dous contratos acordados polo concello.

Neste exercicio mantense o gasto derivado dá contratación do servizo de axuda non fogar así como as aplicacións presupostarias recollidas para poder prestar os servizos públicos esenciais á nosa veciñanza en liña do exercicio anterior, “sen esquecernos dás accións dirixidas a continuar coa promoción cultural, turística e especialmente do comercio do noso municipio”.

A área de gasto de actuacións de protección e promoción social inclúese a achega necesaria para continuar cos programas do servizo de transporte adaptado, actividades dirixidas a axudar non marco dá drogodependencia  “e por suposto  refórzase ou servizo de Axuda non Fogar e mantense ou gasto mediante a inclusión do Plan POS+ Adicional para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2023”.

En materia de educación inclúese crédito dirixido a mantementos do CEIP Vales Villamarín e a aplicación necesaria para ou servizo de comedor dá Escola Infantil Municipal e continuar coa xestión do comedor do Vales Villamarín.

Inclúense partidas dirixidas para a promoción cultural, apoiando ao sector e organizando actos seguros para ou goce dá nosa veciñanza. Tratarase de levar a cabo actuacións dirixidas a apoiar e a promocionar aos autónomos e autónomas e ás pequenas empresas que conforman ou noso comercio local e distintas iniciativas para a promoción empresarial.