Betanzos rexeita unha petición da concesionaria do servizo de axuda a domicilio na que reclama 16.236 euros pola COVID-19

340

O goberno local rexeitará unha petición da empresa concesionaria do servizo de axuda a domicilio na que reclamaba, por desequilibrio económico  do Contrato,  16.236 euros en relación os meses de marzo, abril e maio de 2020 en contraprestación á redución de usuarios que tivo a empresa polo estado de alarma e confinamento durante ese período.

O  Concello considera que “estas  variacións  do  servizo (por  exemplo,  situacións de altas e  baixas) deben de ser asumidas como parte  do risco e ventura que se asume  pola concesionaria”. Ademais, o goberno local lembra que seguiu as directrices da Xunta en canto a que “os usuarios do servizo de axuda a domicilio que queiran suspender o mesmo voluntariamente pola duración do estado de alarma, poden facelo e deben ser informados de que dita suspensión non afectará os seus dereitos, podendo reiniciar o servizo cando o consideren apropiado, a condición de que se manteña esta situación.” Unha decisión coa que a empresa considera que incumpre o prego de condicións do servizo.

A empresa mantén que desde a adxudicación do Contrato, produciuse unha alteración das condicións iniciais de contratación como consecuencia das medidas adoptadas pola Administración que provocaron unha imprevisible baixa de usuarios do servizo cun  desequilibrio económico do contrato por mor da situación provocada polo COVID-19, que implicou a adopción de medidas administrativas que incidiron na suspensión do servizo por parte dos usuarios.

Os servizos xurídicos do  Concello entenden que a reclamación da empresa non se axusta a ningún  dos supostos previstos no Real decreto de “medidas  urxentes extraordinarias para  facer  fronte  ao impacto económico e social  do COVID-19, non que se establecen  as medidas en materia de contratación pública para paliar  as consecuencias  do  COVID – 19.  En definitiva,  non  concorren vos requisitos  ou  condicións  exixidas  pola  Xurisprudencia para que exista desequilibrio económico non contrato, polo que ou recurso debe de  rexeitarse.