O Concello pretende eliminar as humidades do chan da platea da sala do Alfonsetti cunhas obras para as que haberá que levantar todas as butacas

1296

Betanzos, 17 de xaneiro de 2018. O Concello incluíu nas obras do Plan único de Concello POS+2018 as obras de mellora coas que pretende solventar problemas que afectan a varios edificios e instalacións de carácter público-colectivo. Afectan de forma parcial e estes bens e teñen carácter de obras menores ao non incidir nin no deseño nin á estrutura destas. En concreto se desenvolverán no edificio Liceo; claustro do antigo convento de San Domingos e cine Alfonsetti.

Os edificios obxecto das actuacións son bens catalogados e é obriga dos seus titulares velar pola súa conservación e mantemento, e por mellorar no posible as súas prestacións para o seu correcto uso, sempre xustificadamente e con respecto pola herdanza recibida.

Así, no cine Alfonsetti os traballos centraranse tanto no pavimento do mesmo como no corredor pegado ao claustro de San Domingos. O pavimento de formigón pintado da sala do Cine presenta un cambio de aspecto e cor con manchas esbrancuxadas xeneralizadas e outras máis localizadas de graxa, así como algunha greta de movemento.

Neste sentido, repararanse as gretas con morteiros e para eliminación da capa superficial lixado con diamante ata obter unha capa limpa e fina. Por último, aplicarase unha pintura epoxi da mesma cor que a orixinal, e ao mesmo tempo aplicarase este mesmo acabado ao rodapé metálico, que previamente haberá que decapar e imprimar.

Para levar a cabo estas actuacións será necesario levantar, almacenar e recolocar o conxunto de butacas da platea da sala.

Trátase de recuperar a imaxe do conxunto que tiña a sala tras a última intervención de rehabilitación da que foi obxecto.

Claustro

En canto ao claustro de San Domingos propóñense algunhas actuacións previa ao pintado do claustro, e á hora de elixir materiais contar con aqueles que permitan a transpiración dos muros e manter e recuperar o seu aspecto orixinal.

As tarefas que se propoñen pódense resumir nas seguintes: repasar os canles de recollida de auga e substituír as baixantes por outras de cinc, resolvendo correctamente o encontro entre ambos os dous; limpar e repasar o material das xuntas da pedra da cornixa intermedia, e destas co paramento vertical; picar e retirar o revestimento de morteiro de cemento nos entrepanos da planta baixa; aplicar reboco a base de cal natural en substitución do morteiro de cemento.

Claustro de San Domingos

Con estes tratamentos conséguese que o revestimento exterior do muro sexa permeable, permita o paso da vapor de auga e as sales solubles, que ao poder saír cara ao exterior liberan de humidade a cara interior. Todas as actuacións entran dentro da definición de mantemento, conservación e restauración, e non afectan á estrutura da edificación.

Liceo, novas portas de entrada ás oficinas

No edificio Liceo as obras inclúen a reparación da fachada na que se sitúa o acceso á planta principal, con unha humidade que chega ao interior e está cun enfoscado de cemento e unha pintura non permeables.

Para completar esta actuación e favorecer o acceso fácil a todas as persoas xorde a conveniencia de substituír o sistema de portas abatibles de acción manual existentes por portas automáticas corredoiras de acceso as oficinas municipais.

Dunha análise inicial, dedúcese que o edificio precisa dunha intervención xeral que afronte a mellora do illamento e impermeabilización do conxunto de cuberta e fachadas. As obras que se propoñen céntranse en tres puntos pero pretenden ser o inicio de futuras intervencións. En concreto preténdese paliar o efecto invernadoiro do lucernario, recortando a temperatura interior, tratar o paramento da fachada de entrada á planta alta polo interior e dos entrepanos da fachada sur polo exterior. As propostas de actuación resúmense na seguinte relación:

No lucernario: para determinar as actuacións neste elemento téñense valoradas varias opcións alternativas co mesmo propósito de mellorar o seu comportamento térmico . A primeira posibilidade sería a de substituír o material do actual lucernario, pranchas de policarbonato, por outro máis eficiente canto a transmitancia calorífica; unha segunda opción para considerar sería instalar un sistema de protección superior, orientable e mecanizado que controlara o paso de luz e calor segundo as necesidades , e, por último, crear filtros sinxelos de aplicar que reducirán os efectos que provoca o exceso de radiación.

 

Lucernario do edificio Liceo

 

Valoradas as diferentes opcións óptase pola terceira en tanto que con ela se consegue cun menor investimento e cunha intervención totalmente reversible un bo rendemento. Sobre todo considerando a dimensión do lucernario que de substituírse ou cubrirse obrigaría a solucións complexas que afectarían á cuberta. Concrétase a proposta na aplicación dunha laca reflectante pola cara exterior que garante a diminución de temperatura en 6-7 graos no interior respecto da orixinal, e na instalación dun “tamiz” na cara interior que transforme a imaxe industrial actual do lucernario nun rico xogo de luz e sombra.

Para a definición deste “tamiz” recorrerase a un oficio artesán e tradicional de Betanzos que hoxe está case que desaparecido, a cestaría con vimbia, e para a súa materialización contamos coa colaboración da profesional Idoia Cuesta, unha especialista nada no País Vasco e afincada, segundo ela mesmo conta “nunha zona de Galicia declarada Reserva da Biosfera”.

En calquera caso pódese entender coma a substitución das cortinas/estores existente que resultan ineficaces e agora mesmo inservibles.

No interior do muro de fachada de entrada. Dada a afectación xeneralizada do paramento  proponse o seu saneado co raspado, lixado e picado das capas de revestimento ata descubrir a cachotaría e sobre esta aplicar un reboco de cal natural de 1-2 cm que é de permeable e rematar cun acabado fino, de 2-3 mm do mesmo material. Con esta proposta conséguese a transpiración do muro e con isto o paso do vapor de auga que acaba por evaporarse sen exercer presión sobre o revestimento.

Na fachada sur: eliminar as capas de pintura existentes cos medios necesarios, limpeza, raspado, lixado, chorreado, e aplicar unha pintura ao silicato que permite así mesmo o paso do vapor de auga. Con esta opción se atrasa en gran medida a aparición de manchas na superficie.

Na planta baixa, na entrada ás oficinas municipais: substituír o peche exterior das oficinas formado por paramento lixeiro con portas abatibles de xiro vertical e fixos, por unha carpintería de aluminio e vidro con cámara ca instalación de portas corredeiras que permitan o paso cómodo a todas as persoas, e de paso potencien a transparencia cara ao interior e a percepción da entrada dende o interior.

O obxecto das actuacións é polo tanto restaurar en puntos deteriorados, mellorar a eficiencia e a accesibilidade.